آلبوم خیام و میرزا عبدالله دومین اثر گروه میراث از دفتر موسیقی مجوز نشر گرفت

رو جلد۱خیام و میرزا عبدالله تلاش بسیار کوچکی است برای نکوداشت بزرگانی که در ادبیات و موسیقی ما جایگاه ویژه ایی دارند. رباعیات خیام و ردیف موسیقی میرزا عبدالله از سادگی و کوتاهی و تکرار کلمات و جملاتی برخوردار است که خود به تنهایی زیبایی های نهفته در خویش را بازگو می نماید. در قطعاتی که میشنوید گاه نگاه متفاوتی است به بیان دیگری از ردیف میرزا عبدالله و همچنین نگاهی متنوع به رباعیات خیام که لزوما در تمامی قطعات همبستگی و تاثیرش را از ردیف میرزا عبدالله حفظ نکرده و در قطعه ای برگرفته از آن و در قطعه ای دیگر کاملا بی ارتباط و مستقل است. خالی از لطف نیست که بدانیم آرامگاه خیام توسط نوه میرزا عبدالله طراحی گردیده است . امید که این تلاش ما را در ارزش نهادن به میراث بر جای مانده از گذشته یاری رساند.